Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Furtka Wyobraźni Katarzyna Jędrzejewska z siedzibą
w Wólce Żukowskiej 3, 08-124 Mokobody, tel.: 792759668, adres e-mail:
furtkawyobrazni@gmail.com 
Furtka Wyobraźni jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5322032215. Przedmiotem działalności gospodarczej
Furtki Wyobraźni jest m.in. 85.59.B – „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”,

2. Celem zbierania danych jest:

 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
• podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w formie oferty Furtki Wyobraźni  zorganizowanej w jej siedzibie lub poza nią lub
• dostarczenie zawiadomienia o możliwości kontynuacji usługi Furtki Wyobraźni w kolejnym roku szkolnym lub
• przesyłanie informacji handlowych dotyczących oferty, nadchodzących wydarzeń czy aktualnych promocji oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (sms lub email).

3. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym
i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługami Furtki Wyobraźni.

 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze Furtki Wyobraźni lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji
o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub osoby upoważnione przez nas – pracownicy Furtki Wyobraźni, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie sprawujący nadzór nad wszystkimi warsztatami odbywającymi się w ich siedzibie tj. ul. Kościelna 41 Wiązowna.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Furtki Wyobraźni Wólka Żukowska 3, 08-124 Mokobody.

Mechanizmy cookies w serwisie

Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin www.furtkawyobrazni.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).

 

Close Menu
×
×

Koszyk